Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić światumysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Losuj temat Losuj sentencję Zainspiruj się!
Gavagai.pl Zbiór sentencji

Społeczeństwo, nie mogące skoncentrować oporu, skierować wrogich uczuć na konkretną osobę, staje się w jakiejś mierze jak gdyby rozbrojone.

A society which cannot focus its resistance, direct its hate toward a specific person, becomes in many aspects disparmed.

Stanisław Lem Głębia: 9 Zobacz Tagi: Społeczeństwo Opór Rozbrojenie Manipulacja

Ci, którzy naprawdę chcą wojen, nie umierają w okopach.

Abdu'l "Baha Głębia: 9 Zobacz

Sądzę, że znaczna część informacji, jakie zgromadziłem, została pozyskana w czasie szukania czegoś, a znalezienia czegoś innego.

I find that a great part of the information I have was acquired by looking up something and finding something else on the way.

Franklin P. Adams Głębia: 9 Zobacz Tagi: !gavagai

Czyż życie jest tak miłe a pokój tak słodki, aby był kupiony za cenę łańcuchów i niewolnictwa? Przebacz mi, Wszechmogący, nie wiem jaką drogę obiorą inni, ale jeśliś na los mój wrażliwy, to daj mi wolność, albo daj mi śmierć!

Is life so dear or peace so sweet as to be purchased at the price of chains and slavery? Forbid it, Almighty God! I know not what course others may take, but as for me, give me liberty, or give me death!

Patrick Henry Głębia: 9 Zobacz Tagi: Bóg Śmierć Wolność

If you see a man approaching you with the obvious intent of doing you good, you should run for your life.

(none) Głębia: 9 Zobacz

Połowa pracy wykonywanej na tym świecie jest po to, aby sprawić, że rzeczy wyglądają na to, czym nie są.

Half the work that is done in the world is to make things appear what they are not.

E. R. Beadle Głębia: 9 Zobacz Tagi: Praca Pozory Rzeczy Świat

Mądrość potoczna to instynkt, a jego wystarczająca ilość to geniusz.

Common sense is instinct, and enough of it is genius.

Josh Billings Głębia: 9 Zobacz Tagi: Zdrowy-Rozsądek Geniusz Instynkt

Imagination is more important than knowledge Albert Einstein

(none) Głębia: 9 Zobacz Tagi: Nauka Wiedza Wyobraźnia

Ten, kto nie używa rozumu jest bigotem; ten, kto nie może -- głupcem, a ten kto nie śmie -- niewolnikiem.

He who will not reason is a bigot; he who cannot is a fool; and he who dares not is a slave.

William Drummond Głębia: 9 Zobacz

Tak długo, jak człowiek myśli, jest wolny

So far as a man thinks, he is free.

(nieokreślony) Głębia: 9 Zobacz Tagi: Człowiek Myśleć Wolność

Czyn jest dobry, jeśli przez niego wzrasta wzajemna miłość pomiędzy ludźmi.

A deed is good, when it increases mutual love amongst men.

(nieokreślony) Głębia: 9 Zobacz Tagi: Czyn Ludzie Miłość

kłócą się o drobiazgi, ponieważ się nienawidzą.

they quarrel about trifles because they hate each other

(unknown) Głębia: 9 Zobacz

Jeśli Twój umysł nie przysłaniają chmury niepotrzebnych spraw, jest to najlepsza pora roku Twojego życia.

If your mind isn't clouded by unnecessary things, this is the best season of your life.

Wu-Men Głębia: 9 Zobacz

Ten cytat ma więcej niż dwa języki

Jesteśmy sami. Nie jesteśmy sami. Obie możliwości są przerażające.

We may be alone. We may not be alone. Either way, the thought is staggering.

在宇宙中, 我們可能是唯一的生命, 也可能有其他生命, 任一種可能性皆使我心裡發毛。

Arthur C. Clarke Głębia: 10 Zobacz Tagi: Kosmos Samotność Obcy

Nie wierz wszystkiemu co słyszysz... ani co sam mówisz.

Don't believe everything you hear or anything you say.

(none) Głębia: 10 Zobacz

Nie zbuduje wielkiego dzieła ten, kto u jego fundamentów nie położy samego siebie.

(nieokreślony) Głębia: 10 Zobacz Tagi: !inspiracje

No, już, wynoście się stąd! Ostatnie słowa są dla głupców którzy nie powiedzieli wystarczająco wiele.

Marx Głębia: 10 Zobacz

Czasem chciałbym być tym, kim byłem wtedy, gdy chciałem być tym, kim jestem teraz.

Sometimes I really wish I could be what I was when I wanted to be what I am now.

(unknown) Głębia: 10 Zobacz Tagi: Zmieniać-Się Nostalgia Życie

Nie mamy tutaj żadnych reguł. Próbujemy coś osiągnąć.

There ain't no rules around here. We're trying to accomplish something.

Thomas A. Edison Głębia: 10 Zobacz Tagi: Metoda Nauka

Jeśli szanse na to, że coś się wydarzy są jak jeden do miliona, prawdopodobieństwo, że tak się stanie to pół na pół.

If the odds are a million to one against something occuring, chances are 50-50 it will.

(nieokreślony) Głębia: 10 Zobacz Tagi: Szanse Zdarzyć-Się Oksymoron Paradoks

Matematyka może być zdefiniowana jako zagadnienie, w którym nigdy nie wiemy o czym mówimy, ani czy to, co mówimy jest prawdą.

Mathematics may be defined as the subject in which we never know what we are talking about, nor whether what we are saying is true.

Bertrand Russell Głębia: 10 Zobacz Tagi: Matematyka Prawda

Ten cytat ma więcej niż dwa języki

Mądrość to wiedzieć co zrobić z tym, co się wie.

Wisdom is knowing what to do with what you know.

學以致用

(nieokreślony) Głębia: 10 Zobacz Tagi: Mądrość Wiedza

Nie myśl - patrz!

Don't think: Look!

Ludwig Wittgenstein Głębia: 10 Zobacz Tagi: Myśleć Język Filozofia Patrzeć

Człowiek żyje w świecie idei. Każdy fenomen jest tak złożony, że człowiek nie jest w stanie zrozumieć go w całości. Wyodrębnia więc pewne cechy danego zjawiska tworząc nową ideę, a potem przedstawia ideę jakimś symbolem, słowem lub symbolem matematycznym. Ludzkie działania są niemal całkowicie reakcją na symbole. Kiedy myślimy, pozwalamy symbolom działać na inne symbole w pewien ustalony sposób – zgodnie z zasadami logiki lub matematyki. Jeśli symbole zostały wyodrębnione tak, że pod względem budowy są podobne do fenomenu, który reprezentują i jeśli działania na symbolach są podobne do budowy i porządku działań tego fenomenu w rzeczywistym świecie, jesteśmy psychicznie zdrowi. Jeśli nasze logiczno-matematyczne lub słowne symbole zostały źle dobrane, nie jesteśmy psychicznie zdrowi.

Man lives in a world of ideas. Any phenomenon is so complex that he cannot possibly grasp the whole of it. He abstracts certain characteristics of a given phenomenon as an idea, then represents that idea as a symbol, be it a word or a mathematical sign. Human reaction is almost entirely reaction to symbols, and only negligibly to phenomena. As a matter of fact,” he continued, removing the cigarette holder from his mouth and settling into his subject, “it can be demonstrated that the human mind can think only in terms of symbols. “When we think, we let symbols operate on other symbols in certain, set fashions—rules of logic, or rules of mathematics. If the symbols have been abstracted so that they are structurally similar to the phenomena they stand for, and if the symbol operations are similar in structure and order to the operations of phenomena in the real world, we think sanely. If our logic-mathematics, or our word-symbols, have been poorly chosen, we do not think sanely.

Robert A. Heinlein Głębia: 10 Zobacz Tagi: Idea Język Słowo Człowiek Symbol Matematyka Świat Zdrowie-Psychiczne

Znać naprawdę, znaczy zostać przemienionym przez to, co się zna.

(unknown) Głębia: 10 Zobacz Tagi: Znać Rozumieć Grokować

Zadaniem artysty jest tworzyć niepokój, obowiązkiem – budzić śpiących, wstrząsać filarami zadowolonego świata. Przypomina on światu jego czarną przeszłość, ukazuje teraźniejszość i wskazuje drogę do nowych narodzin.

The function of artist is to disturb. His duty is to arouse the sleepers, to shake the complacent pillars of the world. He reminds the world of his dark ancestry, shows the world its present, and points the way to its new birth.

H.N. Bethune Głębia: 10 Zobacz Tagi: Artysta Niepokój Przyszłość Świat Teraźniejszość Wskazywać

I pamiętaj, białkowa formo życia, nie ufaj swoim myślom – mogą nie być twoje.

And remember, carbon-based unit, don't trust your thoughts, they may not be your own.

(unknown) Głębia: 10 Zobacz Tagi: Manipulacja Myśli

Produktem filozofii są nie tezy filozoficzne, ale jasność tez.

Ludwig Wittgenstein Głębia: 10 Zobacz Tagi: Filozofia Jasność

Przyszłość wpływa na teraźniejszość w równym stopniu jak przeszłość

The future influences the present just as much as the past.

Friedrich Wilhelm Nietzsche Głębia: 10 Zobacz

Ten cytat ma więcej niż dwa języki

Marzenie to zaledwie marzenie. Cel to marzenie z planem i terminem realizacji.

A dream is just a dream. A goal is a dream with plan and deadline.

理想可以只是理想. 目標則是理想再加上計劃與完成日期

Harvey Mackay Głębia: 10 Zobacz

„Niektórzy sądzą, że zawartość książek jest zupełnie bezwartościowa. Uważają, że sami wymyślają świat. A ponieważ nie korzystają z wiedzy zawartej w książkach, niestety popełniają błędy popełniane przez swoich przodków. W ten sposób tracą mnóstwo czasu i pieniędzy. Nie wpadnij też w inną pułapkę: nie wierz ślepo w treść książek i nie pozwól aby ci, którzy szli przed tobą, myśleli za ciebie. Autorzy tych książek, w większości wartościowi ludzi, podróżowali wiele lat i wiele widzieli. Książka jest zawsze w pewnym sensie opowieścią z tej podróży. Lecz podróż, którą ty podejmujesz, nie jest taka sama jak ich podróże. Zachowaj tylko to, co przetrwało upływ czasu. Co do reszty, korzystaj z najcenniejszej części swojego majątku: własnej głowy.”

(nieokreślony) Głębia: 10 Zobacz

I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions.

Stephen Covey Głębia: 10 Zobacz

Instrukcje i podpowiedzi

Użytkownicy mogą decydować, czy ich ulubione są dostępne publicznie.

Klik

Stwórz kolekcję z dwóch tagów:

(w przygotowaniu)

Wybierz minimalną głębię losowanych sentencji:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aktualnie minimalna głebia to deepness: 0

Szukaj wg autorów:

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z

Wszystkie tagi użyte w zbiorze sentencji

W nowym oknie

Lista tagów:

Dodaj sentencję